Boeten bij onjuist betalingskenmerk

Boeten bij onjuist betalingskenmerk

Woensdag 8 maart 2017

U dient bij betalingen aan de Belastingdienst het juiste betalingskenmerk te gebruiken. Het kan voorkomen dat u abusievelijk een verkeerd betalingskenmerk hebt gebruikt, de Belastingdienst buiten uw wil het bedrag terugstort en vervolgens een betaalverzuimboete oplegt. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad (13 augustus 2010, nr. 09/00019, V-N 2010/37.4) blijkt echter dat voldaan is aan de betalingsverplichting door het tijdig overmaken. Voor het opleggen van een betaalverzuimboete is dan geen grond, maar doordat de Belastingdienst met geautomatiseerde systemen werkt, wordt bij het niet kunnen verwerken van de betaling automatisch een naheffingsaanslag met boete opgelegd.
Om van de boete af te komen moet wel eerst bezwaar worden gemaakt bij de Belastingdienst. In veel gevallen gaat het om geringe bedragen en loont het niet de moeite dat u daarvoor kosten voor een belastingadviseur moet maken. Daarom kunt u hier gratis een conceptbezwaarschrift downloaden, dat u kunt aanvullen en doorsturen naar de Belastingdienst.
Vergeet niet alsnog het bedrag van de verschuldigde belasting te betalen, maar nu met gebruikmaking van het juiste betalingskenmerk.

Uitstel indienen aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2016
Voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over 2016 zijn de uiterste inleverdata in beginsel respectievelijk 1 mei 2017 en 1 juni 2017.
Belastingadviseurs kunnen gebruik maken van de zogenaamde ‘Uitstelregeling belastingconsulenten’. Dit houdt in dat de belastingadviseur voor meerdere cliënten tegelijk uitstel kan aanvragen voor het doen van aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Wij maken voor onze cliënten standaard gebruik van deze uitstelregeling.
Indien uitstel wordt verleend zijn de inlevertermijnen voor zowel de aangiften inkomstenbelasting over 2016 als de aangiften vennootschapsbelasting over 2016 in beginsel verlengd tot 1 mei 2018. Een andere gevolg van het verleende uitstel is dat de aanvraagtermijnen voor de zorg- en huurtoeslag alsmede het kindgebonden budget worden verlengd tot de datum waarop het uitstel afloopt. Tevens wordt de termijn voor het opleggen van een navorderingsaanslag verlengd met de duur van het verleende uitstel.

Omzetbelasting over doorbelaste kosten
Tijdens het doen van een opdracht voor een opdrachtgever kan het voorkomen dat u bijkomende kosten maakt en u deze kosten doorbelast aan uw opdrachtgever. Voorbeelden van doorbelaste kosten zijn reiskosten en restaurantbonnen. De verwerking van de omzetbelasting over doorbelaste kosten roept vaak vragen op.
De kosten zijn voor u gewone zakelijke kosten. Dit houdt in dat de kosten ingeboekt dienen worden, de originele factuur in de administratie dient te worden bewaard en de betaalde omzetbelasting over de doorbelaste kosten teruggevraagd kan worden bij de belastingdienst (voor zover dit is toegestaan).
De kosten exclusief omzetbelasting dienen door u op de factuur aan de opdrachtgever te worden vermeld. Indien de omzetbelasting over de doorbelaste kosten niet door u kan worden teruggevraagd, kunt u de kosten inclusief omzetbelasting op de factuur zetten.
Over het geheel van de gefactureerde bedragen, bestaande uit de kosten voor de eigen dienstverlening/levering en de doorbelaste kosten, wordt het omzetbelastingtarief berekend, dat voor u als dienstverlener/leverancier geldt (meestal: 21%).
U kunt eventueel met uw factuur kopieën van de bonnen of facturen als verantwoording van de doorbelaste onkosten meesturen. De originele bonnen of facturen dient u in uw eigen administratie te bewaren. U dient immers uw zakelijke inkoop te kunnen verantwoorden tegenover de Belastingdienst.

Verrekening teruggave omzetbelasting met verschuldigde loonheffingen
U kunt de Belastingdienst vragen een teruggave omzetbelasting te verrekenen met de belasting verschuldigd op een aangifte loonheffingen. De Belastingdienst heeft hiervoor een formulier beschikbaar gesteld. U kunt dit formulier downloaden op de website van de belastingdienst: Verrekening kan alleen plaatsvinden indien aan een aantal voorwaarden is voldaan:

  • U hebt de aangifte loonheffingen waarmee u de teruggave omzetbelasting wilt verrekenen op tijd gedaan;
  • Het aangiftetijdvak van uw aangifte loonheffingen en het aangiftetijdvak van de aangifte omzetbelasting waarvoor u de teruggave krijgt, eindigen in dezelfde maand;
  • Als het aangiftetijdvak van die aangifte omzetbelasting eindigt op 31 december, mag u ook nog verrekenen met de 12de vierwekenaangifte loonheffingen. Ook als dat aangiftetijdvak eindigt in november;
  • U hebt geen andere openstaande belastingschulden; U doet het verzoek om verrekening uiterlijk op de uiterste aangiftedatum van de aangifte loonheffingen.

Schenkingsvrijstelling eigen woning
Per 1 januari 2017 is de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000. De vrijstelling geldt voor verkrijgers die ouder zijn dan 18 jaar, maar jonger dan 40 jaar. Deze vrijstelling geldt niet alleen voor schenkingen die door de ouders worden gedaan, maar ook voor schenkingen die van anderen worden ontvangen.
De begiftigde moet de schenking gebruiken voor de aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning. Ook mag met de schenking de eigenwoningschuld of restschuld van de verkochte eigen woning worden afgelost. Daarnaast mag de schenking worden gebruikt voor de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.
Om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling dienen nog aan bepaalde overige voorwaarden te worden voldaan. Daarnaast geldt een complexe overgangsregeling voor situaties waarin al eerder een schenking is ontvangen en een beroep is gedaan op een verhoogde vrijstelling. Wilt u hierover nadere informatie, neemt u dan contact met ons op.

Gebruik flitsfoto’s bij controle op autobijtelling
De bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak is van toepassing op ondernemers of werknemers die een auto van de zaak ter beschikking gesteld hebben gekregen. De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak kan achterwege blijven indien blijkt dat op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé wordt gereden met de auto van de zaak.
Onlangs heeft de Hoge Raad (24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:286-288) geoordeeld dat de belastingdienst voor de controle van rittenregistraties in het kader van het privégebruik van een auto van de zaak geen gebruik mag maken van met ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition) vastgelegde beelden, in de volksmond ook wel ‘flitsfoto’s’ genoemd.
In de desbetreffende zaak had de fiscus aan drie belastingplichtigen naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd. De fiscus baseerde de naheffingsaanslagen op foto’s van snelwegcamera’s, waaruit bleek dat de rijders op andere plaatsen waren dan ze in hun rittenregistratie hadden aangegeven. Volgens de Hoge Raad is het gebruiken van deze gegevens een inbreuk op het privéleven, waarvoor niet genoeg wettelijke grondslag bestaat. Het gaat namelijk niet om één of enkele waarnemingen in de openbare ruimte, maar om het systematisch verzamelen, vastleggen, bewerken en jarenlang bewaren van gegevens, aldus de Hoge Raad.
De Advocaat-Generaal die op 16 augustus 2016 een advies hierover aan de Hoge Raad had uitgebracht, was nog van mening dat het gebruik van dergelijke foto’s wel was toegestaan. Het thans gewezen arrest zal dan ook een behoorlijke tegenvaller voor de belastingdienst zijn en het een stuk moeilijker maken aan te aantonen dat de bijgehouden kilometeradministraties ondeugdelijk zijn. Uiteraard raden wij u aan de kilometeradministratie toch zo nauwkeurig mogelijk en dagelijks, zelfs rit na rit, bij te houden.