Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan: MIJN Accountantskantoor B.V., gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen: Opdrachtnemer.

A.    Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, dan wel direct verband houdend met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
3. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemers vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers. Voornoemde informatie kan al dan niet zijn opgeslagen op (on)stoffelijke gegevensdragers en al dan niet zijn ondergebracht bij derden.
4. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

B.    Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten welke door Opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden worden aangegaan.
2. Afwijkingen van en aanvullingen op de opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
3. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
4. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Deze algemene voorwaarden zullen ook tegenover opdrachtgever gelden voor eventuele derden die opdrachtnemer inschakelt voor de uitvoering van opdrachten.
6. Als om enigerlei reden op een bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, geldt tussen partijen dat aan de desbetreffende bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis moet worden toegekend waarop wel een beroep kan worden gedaan.
7. Als er sprake is van strijdigheid van de bepalingen tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging dan geldt op dat punt het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
8. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld.
9. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
10. De in een offerte of aanbieding vermelde honoraria zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald, exclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten.
11. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

C.    Aanvang en duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend of zoveel eerder als partijen feitelijk beginnen met de uitvoering van de overeenkomst.
2. Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
3. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
4. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
5. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders bepaald, betreffen de werkzaamheden van Opdrachtnemer een inspanningsverplichting.

D.    Gegevens Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.
2. Opdrachtgever staat er jegens Opdrachtnemer voor in dat de door hem aan Opdrachtnemer verstrekte Bescheiden in overeenstemming zijn met de feiten, zoals de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid. Ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
3. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer direct te informeren over feiten en omstandigheden die voor uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
4. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
5. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde Bescheiden, behoudens het bepaalde onder N, aan deze geretourneerd.
6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.
7. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.
8. In geval van elektronische verzending van informatie – waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) belastingaangiften, jaarrekeningen, rapportages – van (en in opdracht van) Opdrachtgever door Opdrachtnemer aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.

E.    Uitvoering opdracht
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer voert haar werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen en spant zich in om bij de uitvoering van de opdracht het voor de opdrachtgever beste resultaat te behalen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door derden.
3. Opdrachtnemer verzendt of vervoert Bescheiden via gewone post, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk aan Opdrachtnemer opdracht geeft dat verzending of vervoer van Bescheiden plaats dient te vinden op een wijze die meer zekerheid biedt.
4. Als voor de juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat opdrachtnemer werkzaamheden uitvoert op locatie bij de opdrachtgever dan is deze gehouden om daarvoor kosteloos een deugdelijke geoutilleerde werkplek ter beschikking te stellen.
5. Opdrachtnemer voert de Werkzaamheden uit in overeenstemming met toepasselijke gedrags- en beroepsregels. Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (Beroeps)regelgeving.
6. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer in sommige gevallen op basis van (inter)nationale wet- of (Beroeps)regelgeving verplicht wordt tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever. Voor zover nodig, geeft Opdrachtgever hierbij haar toestemming en medewerking aan dergelijke openbaarmaking, waaronder (maar niet uitsluitend) in de gevallen dat Opdrachtnemer:
a. in wet- en (Beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties dient te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
b. in bepaalde situaties een fraudemelding moet doen;
c. verplicht is om een onderzoek te doen naar de (identiteit van) Opdrachtgever dan wel diens cliënt.
7. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (Beroeps)regelgeving.
8. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
9. Indien tijdens de duur van de Overeenkomst werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de Werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking had, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht.
10. Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Door overschrijding van een dergelijke termijn is Opdrachtnemer niet direct in verzuim. Deze tekortkoming van Opdrachtnemer levert nimmer grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen, waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke, termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever.
11. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, treden partijen hierover tijdig in overleg. Partijen passen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aan.
12. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
13. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, informeert opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren schriftelijk
14. De uitvoering van de opdracht is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Opdrachtnemer daarover aan Opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de door de beroepsorganisaties uitgevaardigde frauderichtlijnen.

F.    Geheimhouding en exclusiviteit
1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet, dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan, op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
2. Opdrachtnemer verplicht zich deze geheimhoudingsverplichting tevens op te leggen aan door hem in te schakelen derden.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
4. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
5. Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal de Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

G.    Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, te verstrekken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

H.    Overmacht
1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van werknemers en storingen in het computernetwerk, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat de Opdrachtnemer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

I.    Honorarium
1. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden. Het honorarium van Opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid. Indien een per Overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.
2. Opdrachtgever is gehouden aan Opdrachtnemer een door de Opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, telkens wanneer Opdrachtnemer daar om vraagt en daar redelijkerwijze om kan vragen.
3. Opdrachtnemer heeft, telkens wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
4. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met onkosten en met voorschotten aan declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

J.    Betaling
1. Betaling van het aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van Opdrachtnemer of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer.
2. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan schriftelijk tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken van die termijn terstond van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment 2% rente per maand verschuldigd, tenzij de opdrachtgever een consument is in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Opdrachtnemer heeft.
3. Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
6. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c. de opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

K.    Reclame
1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en /of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

L.    Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een accountant kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Hieronder wordt mede begrepen de situatie dat de Opdrachtnemer niet in staat is de jaarstukken binnen de wettelijke termijn te deponeren bij de Kamer van Koophandel als gevolg van een handelen of nalaten (aan de zijde) van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor die schade steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt.
2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar(s) plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot eenmaal het bedrag van het honorarium voor de uitvoering van de desbetreffende Overeenkomst over de laatste twaalf (12) maanden, zulks met een maximum van € 20.000 (zegge: twintig duizend euro) inclusief BTW. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade van Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met, een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer.
3. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.
4. De aansprakelijkheidsbeperking van Opdrachtnemer als hierboven genoemd in de leden 1 t/m 3 geldt niet indien aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.
5. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van een Overeenkomst of uit anderen hoofde, met name onrechtmatige daad.
6. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen.
7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van Bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Deze bepaling is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening zoals is bedoeld in artikel 393 Boek 2 BW.
8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd, dan wel ongevraagd informatie te ontvangen, welke Opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.

M.    Opzegging
1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging geheel of gedeeltelijk beëindigen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
3. Indien en voor zover Opdrachtnemer de Overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden Opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de Opdrachtgever eisen.
4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).
5. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

N.    Opschortingsrecht
1. Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of aan derden, tot op dat moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
2. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen (gedeeltelijk) op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de financiële verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
3. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht van opdrachtnemer.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht volledige schadevergoeding te vorderen.

O.    Elektronische communicatie en elektronisch deponeren van jaarstukken
1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals Cloud-toepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de Opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.
2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat Opdrachtnemer daarvan maakt in haar contacten met derden.
3. In aanvulling op het vorige lid aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische) jaarstukken en het digitaal deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel.
4. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
5. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
6. Het bepaalde in artikel L is van dienovereenkomstige toepassing.

P.    Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en door haar ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de werkzaamheden die opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
2. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Q.    Klachtenregeling
1. Opdrachtnemer heeft een interne klachtenregeling op basis waarvan zij de klachten van Opdrachtgever behandelt. Voor meer informatie over de inhoud van deze klachtenregeling verwijzen wij u naar onze website  www.mijnaccountantskantoor.com.

R.    Verwerkersovereenkomst 
1. Opdrachtnemer is door de Autoriteit Persoonsgegevens aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke inzake een samenstel opdracht tot het verzorgen van de jaarrekening(en). In het geval opdrachtnemer meerdere opdrachten heeft gekregen van opdrachtgever, waaronder bijvoorbeeld het voeren van de administratie en daardoor als verwerker kan worden aangemerkt, gelden de volgende bepalingen:
2. Partijen erkennen en komen hierbij overeen dat voor de Verwerking van Persoonsgegevens,
Opdrachtnemer zal optreden als “verwerker” en dat Opdrachtgever zal optreden als “Verwerkingsverantwoordelijke”, een en ander in de zin van de AVG.
3. Verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens Verwerken in overeenstemming met de vereisten van de Privacy Wet- en Regelgeving. De instructies van Verwerkingsverantwoordelijke voor de Verwerking van Persoonsgegevens zullen overeenkomen met de Privacy Wet- en Regelgeving. Verwerkingsverantwoordelijke draagt, met uitsluiting van ieder ander, de verantwoordelijkheid voor de juistheid, kwaliteit en rechtmatigheid van de Verwerking van Persoonsgegevens en de middelen waarmee de Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens verzamelt en heeft verzameld.
4. Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens slechts ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig de instructies en onder de verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker behandelt de Persoonsgegevens als confidentiële informatie. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van de Persoonsgegevens. Verantwoordelijke instrueert Verwerker hierbij de Persoonsgegevens te Verwerken voor de volgende doeleinden: (i) Verwerking zoals voortvloeit uit het Contract; (ii) Verwerking om eventuele verdere redelijke instructies van de Verwerker na te komen als deze instructies consistent zijn met de bepalingen van het Contract.
5. Het is Verwerker niet toegestaan Persoonsgegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.
6. De Verwerker is bevoegd om beslissingen te nemen over welke middelen hij gebruikt voor de Verwerking(en). Dit mag alleen als het gaat om praktische zaken die geen significante impact op de bescherming van de Persoonsgegevens hebben.
7. Als naar het oordeel van de Verwerker een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met deze Verwerkersovereenkomst of Privacy Wet- en Regelgeving is zij gehouden de Verwerkingsverantwoordelijke hierover te informeren.
8. Verwerker zal de naar redelijkheid gevraagde medewerking verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke bij door of namens Verwerkingsverantwoordelijke uit te voeren Privacy Impact Assessment Voorgeschreven door de wet, alsmede bij een klacht of inzageverzoek vanuit een Betrokkene.
9. Verwerker zal, voor zover wettelijk toegestaan, Verwerkingsverantwoordelijke prompt op de hoogte stellen indien Verwerker een verzoek van een Betrokkene ontvangt in verband met de inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van de Verwerking of overdracht van Persoonsgegevens van deze Betrokkene. Verwerker zal aan Verwerkingsverantwoordelijke alle redelijke medewerking en bijstand verlenen in verband met de afhandeling van verzoeken van Betrokkenen in verband met de toegang tot Persoonsgegevens, voor zover wettelijk toegestaan en voor zover Verwerkingsverantwoordelijke geen toegang tot de Persoonsgegevens heeft.
10. Indien en voor zover hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, en eerst nadat Verwerkingsverantwoordelijke hierover prompt althans op het eerste wettelijk of van overheidswege toegestane moment is geïnformeerd, werkt Verwerker mee aan een onderzoek audit of beslaglegging door de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere toezichthouder. Verwerker waarborgt hierbij de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens en verzekert dat niet meer Persoonsgegevens worden geopenbaard dan strikt noodzakelijk. Waar mogelijk worden Persoonsgegevens geanonimiseerd.
11. Kosten voortvloeiend uit inzageverzoeken van Betrokkene(n), onderzoeken, audits of beslagleggingen door de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere toezichthouder met betrekking tot Persoonsgegevens, zullen worden gedragen door Verwerkingsverantwoordelijke. Onder deze kosten wordt mede verstaan, doch deze zijn niet beperkt tot kosten voor het treffen van (aanvullende) technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en rekening houdend met eventuele aanwijzingen van de Autoriteit Persoonsgegevens.
12. Verwerker verzekert hierbij dat zijn personeel, betrokken bij de Verwerking van Persoonsgegevens, is geïnformeerd over de confidentiële aard van de Persoonsgegevens,
13. Verwerker onderneemt, in commercieel opzicht redelijke, stappen om de betrouwbaarheid van elk personeelslid van Verwerker die betrokken is bij de Verwerking van Persoonsgegevens te verzekeren.
14. Verwerker verzekert hierbij dat de toegang van Verwerker tot de Persoonsgegevens beperkt is tot personeel wiens toegang noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.
15. Verwerker zal alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de Persoonsgegevens beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Verwerker verklaart de volgende technische en/of organisatorische maatregelen te hebben getroffen: Om vertrouwelijkheid te garanderen: Controle op fysieke toegang tot persoonsgegevens, Controle op elektronische toegang tot persoonsgegevens, Controle op interne toegang tot persoonsgegevens, isoleren van persoonsgegevens (het separaat opslaan van persoonsgegevens van verschillende Verwerkingsverantwoordelijken). Om de integriteit te garanderen: Controle op de doorgifte van persoonsgegevens, Controle op de invoer van gegevens. Om de beschikbaarheid en veerkracht van gebruikte systemen te garanderen: Controle op beschikbaarheid van data (b.v. door het maken van back-ups), Toegang tot persoonsgegevens kunnen herstellen (met middelen om deze persoonsgegevens na een incident snel te kunnen herstellen). Om op gezette tijdstippen de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen te testen, beoordelen en evalueren: Een intern incidentenprotocol opgesteld en nageleefd, Controle van instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke(n), Maatregelen om privacy by design te bewerkstelligen, Maatregelen om privacy by default te bewerkstelligen, Herstelmogelijkheden (middelen die de Verwerker in staat stellen om snel persoonsgegevens te kunnen herstellen na een incident).
Verwerker zal zich daartoe houden aan het binnen Verwerker geldende(standaard) niveau van beveiliging. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de Verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere Verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
16. Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke in de gelegenheid te controleren dat de Verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt zoals overeengekomen in deze Overeenkomst en de beveiligingsprotocollen van Verwerker.
17. Partijen erkennen dat regelmatige aanpassing van de beveiligingsmaatregelen nodig is om te voldoen aan de Privacy Wet- en Regelgeving. Verwerker zal de maatregelen regelmatig evalueren en deze waar nodig aanvullen en verbeteren om aan de Privacy Wet- en Regelgeving te voldoen.
18. De Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke tijdig informeren over de uitkomst van iedere evaluatie en waar nodig aanvullingen en verbeteringen voorstellen.  De Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke voldoende tijd geven om te reageren op de voorgestelde aanvullingen en verbeteringen.
19. Indien Verwerker relevante, door derden verstrekte, certificaten, audit-rapporten of beoordelingen heeft ontvangen in verband met de beveiliging van data, zal Verwerker deze certificaten, audit-rapporten of beoordelingen op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerkingsverantwoordelijke verstrekken. Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke, zoals met redelijke tussenpozen gedaan, zal Verwerker een kopie van de meest recente certificaten, audit-rapporten of beoordelingen aan Verwerkingsverantwoordelijke verstrekken, indien van toepassing, dan wel indien verzocht een samenvatting van het voorgaande, welke Verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking zou kunnen stellen van haar klanten.
20. Verwerker verplicht zich hierbij tot een passend beleid ten aanzien van incidenten en Datalekken, zoals maar niet beperkt tot protocollen die conformeren met Privacy Wet- en Regelgeving.
21. Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld, maar in ieder geval binnen  48 achtenveertig uur na ontdekking hiervan, in kennis van een Datalek of een inbreuk op de beveiliging, die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van Persoonsgegevens en verleent Verwerkingsverantwoordelijke voorts alle medewerking in de afhandeling van een dergelijke inbreuk, waaronder mede verstaan, doch niet beperkt tot de (medewerking aan) de tijdige melding van een inbreuk bij de Autoriteit Persoonsgegevens en (voor zover vereist) het tijdig inlichten van Betrokkenen.
22. Indien een situatie als bedoeld in voorgaand lid zich voortdoet, verplicht Verwerker zich hierbij tot geheimhouding van ieder gegeven in verband met het Datalek of de inbreuk op de beveiliging. Verwerker zal in geen enkele omstandigheid informatie naar buiten brengen over dit Datalek of de inbreuk op de beveiliging zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke.
23. De melding die Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke doet zoals bepaald in artikel 20, omvat in ieder geval:
a. de mogelijke oorzaak en de mogelijke gevolgen van het Datalek of het incident;
b. de (categorieën van) de betrokken Persoonsgegevens;
c. een weergave van de mogelijke gevolgen voor Betrokkenen;
d. een opgave van de mogelijke (ongeautoriseerde) ontvangers van Persoonsgegevens;
e. de door Verwerker aanbevolen maatregelen ter beperking van de schade, voor zover relevant.
24. Indien de melding zoals bepaald in dit artikel plaatsvindt, houdt Verwerker zich beschikbaar en bereikbaar voor overleg met Verwerkingsverantwoordelijke.
25. Verwerker zal de melding aan Verwerkingsverantwoordelijke via e-mail en telefoon uitvoeren, zich ervan verzekerend dat de melding de Verwerkingsverantwoordelijke tijdig bereikt.
26. Verwerkingsverantwoordelijke, uitsluitende de Verwerker, is verantwoordelijk voor enige melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens of Betrokkenen. Verwerker zal nimmer zelfstandig overgaan tot enige melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens of Betrokkenen.
27. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke, zal Verwerker geen Subverwerker aanstellen voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Indien en voor zover Verwerkingsverantwoordelijke heeft ingestemd met het gebruik van een Subverwerker, zal Verwerker een schriftelijke overeenkomst met deze Subverwerker aangaan, welke de Subverwerker minimaal de dezelfde verplichtingen uit deze Overeenkomst oplegt als die waaraan de Verwerker uit hoofde van deze Overeenkomst dient te voldoen.
28. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke is Verwerker niet gerechtigd om Persoonsgegevens uit Nederland te transporteren, noch is Verwerker gerechtigd Persoonsgegevens naar Subverwerkers buiten Nederland te transporteren of anderszins buiten Nederland te Verwerken. Voor de interpretatie van dit artikel wordt onder ‘Verwerken’ tevens uitdrukkelijk verstaan de opslag en kennisname van Persoonsgegevens dan wel het gebruik van middelen voor Verwerken anders dan louter voor de doorvoer van Persoonsgegevens.
29. In het geval Verwerkingsverantwoordelijke heeft toegestemd in het transport van Persoonsgegevens door Verwerker naar een Subverwerker die buiten Nederland bevindt, zal Verwerker slechts Persoonsgegevens naar deze Subverwerker transporteren indien deze Subverwerker zich bevindt binnen de EER of een internationale organisatie buiten de EER indien deze een passend beschermingsniveau kan bieden.
30. De Verwerker garandeert dat zij alle Persoonsgegevens vertrouwelijk zal behandelen.
31. De Verwerker zal haar werknemers, adviseurs en onderaannemers die zich bezighouden met de Verwerking van Persoonsgegevens op de hoogte stellen van de vertrouwelijke aard van die Persoonsgegevens en de overige gegevens. Daarnaast garandeert de Verwerker dat deze werknemers, adviseurs en onderaannemers tegenover de Verwerker gebonden zijn aan dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als de Verwerker volgens deze Verwerkersovereenkomst en dat de Persoonsgegevens uitsluitend aan deze personen en partijen worden verstrekt voor zover dit noodzakelijk is uit hoofde van de Opdracht.
32. De Verwerker mag de Persoonsgegevens alleen openbaar maken, verstrekken of op een andere manier beschikbaar stellen aan Derden, met voorafgaande en specifieke schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke.
33. De Verwerker mag de inhoud van deze Verwerkersovereenkomst alleen openbaar maken met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke.
34. Verwerker implementeert procedures en protocollen implementeren om aan haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel te voldoen en verstrekt Verwerkingsverantwoordelijke hiervan op eerste verzoek een kopie.
35. De totale aansprakelijkheid van Verwerker voor alle (financiële) schade, boetes en kosten die Verwerkingsverantwoordelijke heeft en die rechtstreeks of indirect voortvloeien uit een tekortkoming door de Verwerker of derden in de nakoming van verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst is beperkt tot hetgeen is geformuleerd in deze algemene voorden in bepaling L van deze algemene voorwaarden.
36. Deze verwerkersovereenkomst treedt in werking na ondertekening door beide partijen van de opdracht en wordt aangegaan voor de duur van de opdracht. Deze verwerkersovereenkomst eindigt van rechtswege op het moment van beëindiging c.q. ontbinding van de Opdracht.
37. De artikelen omtrent de Medewerkingsplicht en Geheimhouding zullen ook na de beëindiging of ontbinding van deze verwerkersovereenkomst voor onbepaalde tijd tussen partijen voortduren.
38. Voor zover Verwerker na de beëindiging van de opdracht nog Persoonsgegevens zoals ontvangen van Verwerkingsverantwoordelijke in haar bezit heeft, zal zij deze Persoonsgegevens op zo kort mogelijke termijn vernietigen, dan wel – in overleg met Verwerkingsverantwoordelijke – aan Verwerkingsverantwoordelijke retourneren, tenzij Verwerker op grond van geldende wet- of regelgeving gehouden is de Persoonsgegevens te bewaren. Voor de interpretatie van dit artikel wordt onder het bezitten van Persoonsgegevens onder andere, maar niet slechts, verstaan de Persoonsgegevens die zich bevinden op gegevensdragers, door Verwerker ingehuurde of ingekochte serverruimte, waar dan ook ter wereld, in sandboxes, op memorysticks, SSD-kaarten of andere middelen gebruikt ter opslag of bewaring van Persoonsgegevens.
39. Als de Verwerker om technische redenen niet in staat is tot teruggave, vernietiging of verwijdering van de Persoonsgegevens, of als het toepasselijk recht langere opslag van de Persoonsgegevens voorschrijft, zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. In dat geval neemt de Verwerker alle noodzakelijke maatregelen om: – zo dicht mogelijk bij een volledige en blijvende teruggave, vernietiging of verwijdering van de Persoonsgegevens te komen, en de Persoonsgegevens ongeschikt te maken voor verdere Verwerking. – Het risico dat de Persoonsgegevens niet worden teruggegeven, vernietigd of verwijderd blijft bij de Verwerker en de Verwerker blijft gebonden aan die artikelen die gezien hun aard bedoeld zijn om ook na afloop of beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst te blijven gelden.
40. De Verwerker zal alle derden die betrokken zijn bij de Verwerking van Persoonsgegevens op de hoogte stellen van de afloop of beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst, en garandeert dat alle derden de Persoonsgegevens zullen vernietigen, verwijderen of teruggeven aan Verwerkingsverantwoordelijke op dezelfde wijze als de Verwerker.

S.    Uitleg van de algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld zowel in het Nederlands als in het Engels. Bij eventuele geschillen over de uitleg van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst beslissend.

T.    Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
3. Het staat Opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen.

U.    Reparatieclausule nietigheden
1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Back To Top