Skip to content
Verdere verlenging steunpakket en een vooruitblik op prinsjesdag

Verdere verlenging steunpakket en een vooruitblik op prinsjesdag

Eind augustus heeft het kabinet het derde steunpakket aangekondigd om de economie in stand te houden gedurende de coronacrisis. Graag informeren wij u daar over.

In algemene zin worden de bestaande maatregelen: NOW, Tozo, TVL, belastingmaatregelen en andere maatregelen drie keer met drie maanden verlengd, dus negen maanden totaal. Dat wil zeggen dat vanaf 1 oktober 2020 tot 30 juni 2021 er extra geld beschikbaar wordt gesteld voor deze regelingen. Het Kabinet is wel voornemens de regelingen af te bouwen of van vorm te wijzigen in 2021. Voor nieuws over de NOW 3.0 verwijzen wij u naar de laatste nieuwsbrief van MIJN Juristenkantoor.

Belastingmaatregelen
Tot 1 oktober 2020 kan uitstel van betaling worden aangevraagd of verlengd naar gelang uw situatie dat vraagt. Er komt een ruimte betalingsregeling van twee jaar om opgebouwde belastingschulden stapsgewijs af te lossen vanaf 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021. De bijkomende kosten van latere betalingen van de verschuldigde belastingen wordt dus geminimaliseerd voor ondernemers. Let op dat bij belastinguitstel er geen sprake is van afstel, als u inmiddels weer in de financiële gelegenheid bent om belastingschulden af te lossen, dan adviseren wij u dat ook te doen. Voor maatwerk kunt u altijd contact met ons opnemen.

Zoals eerder toegezegd door de Rijksoverheid, worden de betaalverzuimboetes die automatisch op de aanslagen zijn berekend, kwijtgescholden na afloop van het verleende uitstel. De brieven met aankondiging van de kwijtschelding worden inmiddels aan de ondernemingen en ondernemers die hiermee te maken hebben, verstuurd.

Tozo 2.0 & 3.0
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is ook verlengd tot eind juni 2021. Wel geldt er een vermogenstoets voor getroffen zelfstandigen wanneer zij zich wenden tot de gemeente waar de Tozo aangevraagd kan worden. Vanaf 2021 zullen gemeenten een nieuwe fase uitrollen waarbij geïnventariseerd wordt of heroriëntering op de arbeidsmarkt of omscholing passender is. De Tozo blijft bestaan in de vorm van aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal.

Tegemoetkoming Vaste Lasten
Ondernemingen en ondernemers die in aanmerking komen voor de Tvl op basis van hun SBI-code en andere voorwaarden kunnen tot uiterlijk 30 oktober 2020 de bestaande Tvl-subsidie aanvragen bij het RVO. In de drie periodes daarna van telkens drie maanden van de Tvl telkens weer aangevraagd worden, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van omzetverlies etc. De Tvl is maximaal € 50.000.

Borgstellingen, leningen en garantiefondsen
De financiële ruimte die geschapen is in de vorm van kredietverlening en samenwerking met de banken blijft ook beschikbaar na 1 oktober 2020. De Staat staat grotendeels garant voor de leningen en via Qredits en het Klein Krediet Corona (KKC) kunnen de kleinere ondernemingen hun financieringsbehoefte vervullen. Vraag bij uw bank na welke mogelijkheden er voor u zijn.

Vooruitblik Prinsjesdag
Aanstaande dinsdag 15 september 2020 is het alweer Prinsjesdag. Waar de Gouden Koets dit jaar opgeborgen blijft, zal het Kabinet wel met nieuwe maatregelen komen om zich naar eigen zeggen ‘uit deze coronacrisis te investeren’. De fiscale plannen voor 2021 zullen bekend worden gemaakt. Traditiegetrouw is al het een en ander aan plannen uitgelekt. Na Prinsjesdag zullen wij u definitief informeren over de belangrijkste maatregelen.

Vennootschapsbelasting
Het lijkt er op dat het Kabinet de eerder aangekondigde vermindering van het tarief in de vennootschapsbelasting zal terugdraaien naar de oude bekende 25% in plaats van 21,7%. Daarentegen zal vanaf 2021 de grens van € 200.000 opgerekt worden naar € 400.000 en zullen winsten onder die grens tot 15% belast worden (was 16,5%). Verder komt er een extra aftrek voor investeringen, de zogeheten ‘Baangerelateerde Investerings Korting’ (BIK) die tijdelijk zou gaan gelden tot 2023.

Inkomstenbelasting
In tegenstelling tot wat er eerder door het Kabinet bekend gemaakt is, wordt de zelfstandigenaftrek sneller afgebouwd. Eerder was er een afbouw tot € 5.000 aangekondigd, dat wordt nu € 3.240. De afbouw zal geleidelijk verlopen. Hierdoor valt de zelfstandigenaftrek in 2021 dus lager uit. De arbeidskorting wordt daarentegen juist verhoogd. Het heffingsvrije vermogen in box 3 gaat per persoon omhoog van € 30.846 naar € 50.000.

Woningmarkt
De woningmarkt voor starters wordt gestimuleerd door het vervallen van de 2% overdrachtsbelasting bij starters tussen de 18 en 35 bij aankoop van een woning. Ook de afbouw van de hypotheekrenteaftrek zou niet verder versneld worden zoals eerder aangekondigd.

Deze gelekte plannen bieden uiteraard geen zekerheid over de toekomst, de definitieve plannen voor 2021 na goedkeuring van de politiek zullen nog even op zich laten wachten.

Tot slot
Wij houden u uiteraard op de hoogte van het laatste nieuws. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder.

Back To Top