Skip to content
Verlenging en uitbreiding steunpakket

Verlenging en uitbreiding steunpakket

Het kabinet heeft vorige week besloten om een aantal fiscale maatregelen, die zijn getroffen in verband met de coronacrisis en op 1 juni zouden aflopen, te verlengen tot 1 september 2020. Het gaat om de fiscale maatregelen uit het eerste steunpakket die het kabinet op 17 maart presenteerde. Wij hebben u destijds daarover geïnformeerd en graag informeren wij u over de nieuwe, gewijzigde en verlengde regelingen.

Tegemoetkoming vaste lasten MKB
MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen een belastingvrije tegemoetkoming van maximaal € 50.000 om de vaste materiële kosten te kunnen betalen. De tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van uw bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de daling van de omzet. De getroffen sectoren uit de TOGS-regeling (de € 4.000 tegemoetkoming) komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming. Aanvraag vindt vanaf medio juni plaats bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Verlengde Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Vanaf 6 juli 2020 kan de tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd voor de maanden juni, juli en augustus. Dit gebeurt volgens dezelfde systematiek als bij de huidige NOW-regeling. De regeling wordt echter ook op sommige punten gewijzigd.

De vaste forfaitaire opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Voor de lopende NOW-regeling kan de maand maart ook als referentiemaand genomen worden, als de omzet in het tweede kwartaal van het jaar hoger is. Dit is onder meer van belang voor seizoensgebonden bedrijven.

Bedrijven die gebruik maken van de NOW-regeling mogen geen winstuitkering aan de aandeelhouders doen. Daarnaast mogen er geen bonussen aan het bestuur en de directie uitgekeerd worden en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht.

In de verlengde NOW blijft de correctie op de subsidie bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen bestaan. In de nieuwe NOW-voorwaarden is de ontslagboete gewijzigd in een antimisbruikbepaling door het kabinet. Wanneer een bedrijf meer dan 20 werknemers wil ontslaan zonder dat daarvoor overeenstemming is bereikt met de vakbond of personeelsvertegenwoordiging, dan wordt de NOW-subsidie met 5% gekort. Let op: verder worden werkgevers die de tegemoetkoming aanvragen, verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Er wordt hierover een verklaring over afgelegd bij de aanvraag. De wettelijke bescherming bij (collectief) ontslag en alle andere arbeidsrechtelijke bepalingen blijven onverminderd van kracht.

Eerder leek de ontslagboete volledig te vervallen, hier is het kabinet op teruggekomen.

Accountantsverklaring NOW-regeling
Heeft u een voorschot van € 100.000 of meer ontvangen of ontvangt u straks een eindsubsidie van € 125.000 of meer, dan heeft uw onderneming een accountantsverklaring nodig. Wij helpen u daar graag mee en zullen u hierover proactief benaderen wanneer deze grens wordt bereikt.

Voorwaarden TOZO-regeling
Aan de regeling voor zelfstandigen die bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning aanvragen, worden voorwaarden verbonden. De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dat betekent dat de regeling naar het inkomen van een huishouden zal kijken en niet naar u als individuele zelfstandige.

Tegemoetkoming boetes
Tot 1 september 2020 kunnen getroffen ondernemers belastinguitstel aanvragen. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente zijn voor alle belastingmiddelen verlaagd naar 0,01%. Deze maatregel geldt tot minstens 1 oktober 2020. De standaardtermijn van uitstel blijft drie maanden. Langer is mogelijk met voldoende motivering en waarborgen zoals het achterwege blijven van dividenduitkeringen.

Tot slot
De overheid is constant bezig met monitoren waar de samenleving en de economie behoefte aan hebben. Het is dus waarschijnlijk dat er in de toekomst extra maatregelen genomen worden. Wij houden u daarvan uiteraard op de hoogte. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder.

Back To Top