Skip to content
Coronacrisis: wat is er zoal aan faciliteiten voor de dga

Coronacrisis: wat is er zoal aan faciliteiten voor de dga

Het corona-virus geeft een hoop onrust. Bedrijven krijgen economisch gevoelige tikken.
De overheid heeft, zoals waarschijnlijk genoegzaam bekend bij u, allerlei maatregelen getroffen om ondernemers in deze moeilijke tijden tegemoet te komen. Wij willen u informeren over de speciale maatregelen die er zijn er  voor ondernemers die net als u, als directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga), hun onderneming drijven in de BV-vorm. Deze maatregelen gelden voor zowel de B.V. als voor u in privé.

Bent u van mening dat een van onderstaande regelingen voor u van toepassing kan zijn?  Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

o    Verlaging gebruikelijk loon
Op 6 mei 2020 is bekendgemaakt dat de dga zijn salaris mag verlagen op basis van de omzetverhouding van de eerste vier maanden in 2019 en de eerste vier maanden in 2020.
Voorbeeld: gebruikelijk loon is eigenlijk € 60.000; omzet in de eerste 4 maanden van 2019: € 100.000; omzet in de eerste vier maanden van 2020: € 70.000. Gebruikelijk loon 2020 dan: 70.000/100.000 x € 60.000 = € 42.000
Hieraan zijn wel wat nadere voorwaarden verbonden, zoals de voorwaarden dat er geen extra opnamen in rekeningcourant en dividenduitkeringen mogen worden gedaan.

o    WKR
De dga kan gebruikmaken van de tijdelijke verruiming van de WKR in 2020. De vrije ruimte is voor dit jaar voor de eerste € 400.000 van de loonsom verhoogd van 1,7% naar 3%. Als de loonsom op € 400.000 zou blijven steken levert dat een extra vrije ruimte van € 5.200 op ( = (3% – 1,7%) x € 400.000). En dus tot dat bedrag extra ruimte om werknemers, waaronder de dga, verdere onbelaste verstrekkingen te doen.

o    TOZO
Als de dga onvoldoende salaris van zijn BV kan genieten als gevolg van de corona-crisis (zie ook het  punt over gebruikelijk loon) en hij, alleen of samen met andere in de BV werkzame bestuurders, tenminste 50% van de aandelen bezit, kan hij zijn inkomen door de gemeente aangevuld zien worden tot het sociaal minimum. Uiteraard dient hij ook aan de overige voorwaarden, zoals het urencriterium, te voldoen.
Deze faciliteit kan overigens samenlopen met de hieronder genoemde TOGS-tegemoetkoming. Deze faciliteiten bijten elkaar niet.

o    NOW
Als de dga tegen zijn zin in ontslagen zou kunnen worden, en dus verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, dan is het onder voorwaarden mogelijk voor de werkgever-BV een subsidie te ontvangen voor diens salariskosten (evenals voor overig personeel). De subsidie kan bij het volledig stilvallen van de omzet oplopen tot maximaal 90% van de loonsom, waarbij tevens een opslag wordt verleend van 30% voor de werkgeverslasten (met een maximum van € 9.538 per werknemer per maand).

o    TOGS
Wanneer sprake is van een omzetverlies van minimaal € 4.000 en van vaste lasten van minimaal € 4.000, dan is wellicht een eenmalige onbelaste gift van € 4.000 mogelijk. De hoofdactiviteit (of soms de nevenactiviteit) moet dan wel een SBI-code bij de Kamer van Koophandel hebben die toegang biedt tot de faciliteit. De lijst van tot de faciliteit toegang hebbende SBI-codes is enige malen uitgebreid. Een externe locatie is niet altijd vereist en het aantal vaste lasten dat meetelt om te beoordelen of daarin sprake is van het halen van de grens van € 4.000, is ondertussen ook behoorlijk uitgebreid.

o    Coronareserve
Onlangs is ook bekendgemaakt dat ondernemers in de vennootschapsbelasting (hierna: Vpb), waaronder de BV van de dga dus, het verwachte corona-verlies over 2020, reeds in hun aangiften Vpb 2019 mogen reserveren ten laste van het resultaat over dat voorafgaande jaar.

o    Bijtelling auto van de zaak
Als de dga thuis werkt, de auto bij de werkgever (BV) achter slot en grendel wegzet, de kilometerstand noteert (nog beter: fotografeert) en een en ander goed vastlegt, waarbij de sleutels bij de werkgever achterblijven, en de werkgever de kilometerstand ook vastlegt (de auto kan immers ook aan anderen ter beschikking worden gesteld), zou de bijtelling voor de dga wellicht buiten toepassing kunnen blijven.

o    Inrichting werkruimte thuis
De dga die door de corona-crisis gedwongen thuis werkt kan op diverse fiscale faciliteiten rekenen bij het onbelast inrichten van zijn werkruimte thuis. Denk hierbij aan diverse arbo-voorzieningen, noodzakelijke gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur, dan wel geheel of nagenoeg geheel zakelijk gebruikte hulpmiddelen.

Slot
Dit is geen uitputtende lijst van mogelijkheden en is bepaald aan de hand van de informatie die beschikbaar is ten tijde van het versturen van deze mail.

Heeft u nog vragen of verwacht u enige actie van ons? Neem gerust contact met ons op.

Back To Top